Innkalling til årsmøte 2023

Innkallelse til årsmøte for Christiania Minigolf Club

Christiania Minigolf Club avholder årsmøte i Frelsesarmeens lokaler,
Gøteborggata 4 0566 Oslo, den 30.03.2023, klokken 18.00.

Dersom du har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må dette
sendes styret, cmc@minigolfparken.no, innen 15.03.2023 for å bli behandlet på
årsmøtet.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive
  protokollen.
 4. Idrettslagets årsmelding
 5. Idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og to vararepresentanter
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) To revisorer
  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
  årsmøte.

Vedlegg:

Forslag til endring av lovnorm for CMC

Årsmelding 2022

Resultatregnskap 2022

Balanse 2022

Forslag til Budsjett 2023