ÅRSMØTET 2016

Årsmøtet 2016

SAKLISTE

1 Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4 Behandle årsmelding 2015
5 Behandle regnskap og revisjonsberetning 2015
6 Behandle innkommede forslag
7 Vedta Medlemskontingent
8 Vedta budsjett 2016
9 Behandle organisasjonsplan
10 Valg
a) Styreleder og nestleder:
b) Inntil 3 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

SAK 4 Årsmelding 2015

Styret 2015
Leder              Øyvind Nedre
Nestleder        Anette Bollvåg
Kasserer         Kari Ellertsen
Styremedlem  Anders Gudmundstuen
Styremedlem  Jim Lasse Bergh
Varamedlem   Cathrine Næss
Varamedlem   Trond Øwre

Året som gikk
2015 var et flott sportslig år for idrettslaget. CMC’s to lag i seriespillet kom på 1. og 3. plass. Vi deltok også med et lag i den Vest-Svenske innomhus bangolf-serien.
I NM Filt fikk klubben norgesmesteren i klassene for Senior Herrer og Junior Herrer. Og i NM EB fikk vi norgesmesteren i klassene for Ungdom Gutter, Ungdom Piker, Junior Herrer og Senior Herrer. CMC stilte med hele 7 deltakere under 16 år i klassene Ungdom Gutter, Ungdom Piker og Junior Herrer, og ytterligere 7 deltakere i andre klasser.
Klubbmedlemmer vant foruten dette to av de øvrige konkurransene som vi deltok i.
3 klubbmedlemmer deltok for Norge i Nordisk Mesterskap. Der tok Erik Fause Hovind 3. plass i klassen for Junior Gutter. Nora Fause som også er medlem, men som spiller for en annen klubb ble nordisk mester i sin klasse. I tillegg ble det sølv på Oldtimerslaget hvor Finn Hovind var med. Finn Hovind tok også en flott 4. plass i Senior EM senere på året. Tidligere nevnte Nora Fause tok bronse i sin klasse i SEM 2015.
CMC arrangerte følgende egne konkurranser: Akerselva Open, Werners Minne, Christiania Grand Prix og Høstspiken. I tillegg ble NMF’s 30 års Jubileumskonkurranse, Lagspillets runde 2 og NM EB arrangert hos oss. Poengjakten i 2015 som samlet 37 deltakere ble spilt på våre to anlegg.
Geir Werner og Kari Ellertsen har styrt driften på Grünerløkka Minigolfpark.
På Torshov Minigolfpark var Magne Andersen, Jerry De Leon, Tordis Nedre og Egil Torp engasjert som baneverter.
Utført arbeid og investeringer
Geir Werner har vedlikeholdt Grünerløkka Minigolfpark, men også medlemmer har bidratt til at banene har blitt holdt ved like.
I Torshov Minigolfpark har det vært Magne Andersen og Nikolai Leth som har stått for vedlikeholdet. Klubben engasjerte to personer til å fjerne all kratt rundt anlegget.
Klubben sto for arrangementet i Skur 13 under «Havnelangs» 14. juni. Idretter som var representert her var tenkt å få tilbud om arealer innendørs i Skur 13 i samarbeid med Bymiljøetaten, men etter at X-games meldte sin interesse så falt minigolf ut av ordningen.
Hjemmesiden
www.minigolfparken.no er tilrettelagt av Øyvind Nedre med standard informasjon om klubben og vår idrett. Resultatservice blir lagt ut av forbundet på forbundets sider. Anders Gudmundstuen har vedlikeholdt vår side på Facebook ”Minigolf i Oslo” med aktualitetsstoff fra våre arrangementer og tilbud. Det er i tillegg distribuert mail til en betydelig del av medlemsmassen.
Styremøter
Det har blitt avholdt fire styremøter i styreperioden. Det har på styremøtene blitt behandlet 25 saker. Enkelte saker har blitt behandlet elektronisk mellom styremøtene.
Økonomi
Nok en gang oppnådde klubben en omsetning på over en million kroner (1 353 668). Sommers vær medførte en flott økning i utleie. Økonomien i klubben er solid. Årets kostnader var uten større drifts- og vedlikeholdskostnader, men med økt aktivitet som ga større kostnader til stevner og reiser. Etter at dette ble debattert på årsmøtet i 2013, så anses kostnade r til stevner og reiser som relevant til vår hovedformål. V i har også hatt salg av spilletid til flere bydeler og instanser, herunder OIK’s prosjekt ”Aktiv på dagtid” som utvided sitt engasjement hos oss. Klubben mottok i tillegg midler fra merverdikompensasjonen og bingospill.
Medlemssituasjonen
Medlemssituasjonen pr 31.12 var det 336 betalende medlemmer (2014: 166), hvorav 266 var medlemmer under 26 år. Dette representer en enorm oppgang for både støtteberettigede medlemmer og antall medlemmer totalt. Vervingstiltaket vedtatt på årsmøtet i 2015 har dermed virket.
Ungdomsarbeid og annet
Klubben startet med å ha klubbkvelder hver tirsdag, mens Poengjakten som i tidligere år hadde blitt arrangert på tirsdagene ble flyttet til torsdagene. Kjell Nyhus i Tøyen BGK styrte Poengjakten.
Det var ganske mange ungdommer som lånte det innkjøpt proffutstyret. Vi håper at fremtiden vil vise at vår satsning på barn og ungdommer er vellykket. Mange barn og ungdommer blir medlemmer i klubben fordi de får opplæring i bruk av proffutstyret.
Klubbens sosiale tilbud gjennom Frelsesarmeen og Fattighuset tilbyr fattige barnefamilier å benytte våre anlegg gratis. Medlemmer av Sagene-Torshov 60pluss får tilgang til å benytte våre anlegg gratis. Sagene-Torshov 60pluss arrangerte en aktivitetsdag i Torshov Minigolfpark 24. august med over 40 besøkende.
Norges Minigolf Forbund
Styret ga NMF tilsagn om å låne banene på Grünerløkka gratis til seriespill og arrangement av forbundets jubileumskonkurranse to dager i pinsen. Grünerløkka Minigolfpark var reservearena for NM i 2015 og måtte påta seg arrangementet da Sandefjords nye anlegg ikke ble klar til NM. Det betales ikke avgift pr deltaker eller pr konkurranse til NMF. Tøyen BGK benyttet Torshov til ”Tøyen Spesial” før seriespillet på Torshov og til konkurransen ”Teamgolf” i juli måned. Styret har innvilget ytterligere lån til Sandefjord Banegolfklubb for at disse skal kunne få etablert et eget anlegg i Bugårdsparken i Sandefjord. Dette lånet påstartes det nedbetaling av etter at det nye anlegget er ferdigstilt.
Deltakelse i møter
Klubben deltok på klubbmøtet til NMF, der medaljevinnerne fra Nordisk Mesterskap ble feiret. Klubben deltok på to ISU-møter i 2015. I tillegg har det vært befaringsmøte både i Skur 13 på Filipstad med Bymiljøetaten og i Skur 40 på Vippetangen med Oslo Havn KF. Det var også en befaring i Torshov Minigolfpark med Sagene bydel om beplantning og fjerning av kratt for oppsetting av gjerde, samt med Grorud Gjerde AS for oppsetting av gjerdet.
Oppsummering
Klubben er godt representert i konkurranser både i Norge og i Sverige. Antallet medlemmer er økende. Klubbens økonomiske situasjon tilsier at vi til tross for store vedlikeholds- og investeringskostnader samt et innvilget likviditetslån, kan stå sterkt i mot de utfordringer som kommer fremover.

SAK 5 Regnskap 2015

 

Inntekter  Note
Utleie 1   794 934
Kiosksalg 1   118 866
Annen utleie m.m. 4   147 439
Sum driftsinntekter   1 061 239
Kontingenter   44 410
Offentlig støtte 2 143 534
Bingo-/spillinntekter 3   96 573
Andre inntekter    6 100
Renter    1 813
Sum klubbinntekter   292 429
Sum inntekter   1 353 668
Kostnader  
Varekjøp kiosk 1 109 241
Drift og vedlikehold 5 201 956
Arealleie  68 678
Konsulenter 1 502 559
Andre anleggskostnader  79 362
Sum driftskostnader   961 796
EDB-kostnader   19 010
Stevner/reiser 6 168 775
Porto/gebyrer/forsikring   21 913
Tilskudd          0
Diverse kostnader  11 933
Sum klubbkostnader   221 630
Sum kostnader   1 183 426
Resultat   170 242

Noter til regnskapet
Note 1
Grünerløkka          Torshov
Utleie              556 673                238 261
Konsulenter  -341 588               -160 971
Kiosk                66 905                  51 961
Varer              -63 173                 -46 068

Note 2
Medlemsbaserte tilskudd: 69 866
Driftstilskudd: 13 930
Momskompensasjon: 59 738

Note 3
Bingoinntekter: 81 536  (2014: 129 513)
Grasrotandelen: 15 036  (2014: 27 508)

Note 4
Her inkludert faktura til Sandefjord Banegolfklubb ihht
styrevedtak 13/14 på kr 81 461,11.
Avregning ifm Skur 13 er også inkludert.

Note 5

Det er kjøpt inn mer utstyr enn budsjettert for å
kunne serve den store medlemstilgangen med utstyr.
Posten inkluderer kostnader nytt anlegg i Sandefjord.

Note 6
Endringer i forhold til konsulenter til å drifte Torshov
Minigolfpark, har medført at klubben har blitt nødt til å
opprette skattetrekkskonto og foreta forskuddstrekk på
oppgjør med de konsulentene som overstiger fribeløp.

Balanse pr 31.12.2015

Note 2015 2014
Kundefordringer 4 124 514 60 228
Andre fordringer         0   3 249
Sum Utestående fordringer 124 514 63 476
Kasse       500         0
Brukskonto 380 458 237 322
Kassekonto   15 867   40 729
Bankkortterminalene        25          0
Skattetrekkskonto 6   10 614          0
Sum Innestående bank 407 464 279 059
Sum eiendeler 531 978 342 536
Klubbens egenkapital 342 536 342 536
Årets resultat 170 242
Sum egenkapital 512 778 342 536
Avsetninger og forpliktelser   19 200          0
Sum annen gjeld   19 200            0
Sum egenkapital og gjeld 531 978 342 536

 

Revisorenes rapport:

Revisorene har gjennomgått regnskapet for 2015 og bilagene som hører til.

Regnskapet er kontrollert mot årsoppgavene for bankkontiene og informasjon angående utleie, medlemstall tilskudd og drift.

Regnskapets inngående balanse er justert for årets bevegelser. Balansen pr 31.12.2015 gir et korrekt bilde av CMC’s drift i 2015 med et driftsoverskudd på kr 170 242.

Status for idrettslagets kapital viser at CMC står sterkt rustet til håndtere driften for 2016.

Revisorene har ellers ingen kommentar til selve regnskapet som legges fram på årsmøte.

Vi anbefaler at regnskapet blir godkjent.

 

Oslo, 15.03.2016

Iver Helmo                                        Nikolai Leth

Valgt revisor                                      Valgt revisor

SAK 6 Innkomne forslag

Forslag: Reiseregulativ for Christiania Minigolf Club
Fremmet av styret
Bakgrunn:
CMC har betydelige kostnader til reiser i  forbindelse med trening og deltakelse i konkurranser andre steder enn på egne anlegg. Klubben diskuterte dette omgående under årsmøtet i 2013, og falt ned på at dette er kostnader til klubbens hovedformål.
Når klubben nå har stevne- og reisekostnader på rundt 15% av et kostnadsnivå på over en million kroner, ser styret seg tjent med å strukturere refujonsordningen for disse kostnadene.
Det er utarbeidet et refusjonsskjema samt et regulativ for å få refusjon, som fremlegges på årsmøtet.
Momentene i reiseregulativet:

REGULATIV FOR DEKNING AV REISEREGNINGER I CHRISTIANIA MINIGOLF CLUB
Christiania Minigolf Club dekker følgende:
Treninger
Treninger for klubbmedlemmer på minigolfanlegg dekkes 100%.
Startavgifter
Startavgifter for klubbmedlemmer i minigolf konkurranser dekkes 100%.
Klubbturer
Alle kostnader i forbindelse med spesifiserte klubbturer dekkes 100%.
Kjøring
Klubben dekker etter reiseregning kjøring til terminfestede konkurranser i Norge.
Klubben dekker etter reiseregning kjøring til seriespill.
Klubben dekker etter reiseregning kjøring konkurranser i Sverige. Klubben oppfordrer samtidig til samkjøring.
Bompenger anses som del av reisen, og dekkes uten krav om kvittering.
Til andre land dekkes tilskudd etter søknad.
Klubben dekker etter reiseregning kjøring til møter med eksterne, som medlemmer blir utkalt til.
Offentlig kommunikasjon
Klubben dekker etter reiseregning transport til klubbturer og seriespill.
Klubben dekker etter reiseregning transport til møter med eksterne som medlemmer blir utkalt til.
Overnatting
Klubben dekker etter reiseregning overnatting for natt til konkurransedag alle konkurranser.
Bespisning
Klubben dekker etter reiseregning enkel bespisning konkurransedag for seriespill. Uttatte spillere tildeles kr 100 per spiller pr konkurransedag. Klubben oppfordrer til måteholdenhet.
Andre drifts- og vedlikeholdsutlegg
Løpende småinnkjøp til drift og vedlikehold dekkes fra kasse, og ikke over reiseregning.
SAK 7 Vedta medlemskontingent
I)   Medlemskontingent voksne (19 år eller eldre) kr 500,-
II)  Medlemskontingent barn/ungdom ( opp til og med 18 år) kr 100,-
III) Medlemskontingent baneverter som ikke er spillere kr 100,-

SAK 8 Budsjett 2016

Inntekter Forslag 2016
Utleie 600 000
Kiosksalg 100 000
Annen utleie m.m.   15 000
Sum driftsinntekter 715 000
Kontingenter   45 000
Offentlig støtte 145 000
Bingo-/spillinntekter   90 000
Andre inntekter     5 000
Renter     2 000
Sum klubbinntekter 287 000
Sum inntekter 1 002 000
Kostnader
Varekjøp kiosk   92 000
Drift og vedlikehold 290 000
Arealleie   70 000
Konsulenter 360 000
Andre anleggskostnader 100 000
Sum driftskostnader 912 000
EDB-kostnader   20 000
Stevner/reiser 180 000
Porto/gebyrer/forsikring   22 000
Tilskudd   10 000
Diverse kostnader   15 000
Sum klubbkostnader 247 000
Sum kostnader 1 159 000
Resultat – 157 000

SAK 9 Organisasjonsplan 2016

Styrearbeid
Styret skal ha minimum to møter, hvorav ett før årsmøtet. Styret skal påpasse at neste årsmøte avholdes innen utgangen av mars 2017. Styret skal påpasse at krav om kontingenter sendes ut innen utgangen av april.
Idrettslige mål
CMC skal ha som mål å delta i seriespillet i Norge med minimum to lag. CMC skal ha som mål å delta i innomhus seriespill i regi av Västsvenska Bangolfförbundet. CMC skal ha som mål å delta med spillere i samtlige konkurranser på terminlisten 2015. Rekrutteringen av nye medlemmer, og særlig barn og ungdom må opprettholdes. Klubben skal arrangeres ukentlig klubbtreninger i 2016, men med værforbehold. Klubben skal også arrangere minst en klubbintern konkurranse. Nye medlemmer skal tilbys opplæring med gratis utlån av køller og assorterte ballbager. CMC har som mål at både Grünerløkka Minigolfpark og Torshov Minigolfpark skal kunne holde åpent på dager man forventer besøkende. CMC bør finne frem til egnede kandidater som kan være barnespiller-utviklere og til å bli dommere med godkjent kurs (ev i Sverige). Representere klubben i andre internasjonale konkurranser.
Utføring av arbeid og investeringer
Det utarbeides plantegning av ny utleiebod i Grünerløkka Minigolfpark som skal forelegges Bymiljøetaten. Det skal også undersøkes om muligheten for utvidelse med alternativ idrett på dødarealer. Det søkes om utvidelse av området langs Søndre gate. Det forsøkes å ferdigstille Torshov Minigolfpark med lysarmaturer. Banene på begge anleggene er godkjent hos WMF. CMC er dermed forpliktet til god spillestandard slik at anleggene opprettholder godkjennelsene.
Hjemmesiden
CMC skal ha en oppegående facebook-side som det er naturlig for minigolfere å besøke. Hjemmesidene skal inneholde relevant generell informasjon om klubben og våre anlegg.
Økonomi
Medlemsmassen gir offentlige tilskudd, det skal derfor stimuleres til økt medlemsverving. Det søkes også midler til refusjoner av leie og vedlikehold. Vi skal også ha salg av spilletid til flere bydeler og instanser, herunder OIK’s prosjekter ”Aktiv på dagtid” og ”60pluss”. Vi vil også i 2016 ente inntekter via bingoen på Linderud og via merverdiavgiftskompensasjonen. Inntekter generert av Grasrotandelen kan tildeles andre minigolfklubber i Norge. CMC skal hjelpe hjelpe andre minigolfklubber økonomisk med å få bygget minigolfanlegg eller infrastruktur. Hjelp ytes ved å betale løpende regninger, mot å fakturere 93% av pålydende med langsiktig forfallsdato.
Norges Minigolf Forbund
NMF vil bli tilbudt å få låne banene gratis til seriespill og arrangement av nasjonale konkurranser mot at det ikke betales deltaker- og konkurranseavgift for de åpne konkurransene på våre anlegg. Tøyen BGK kan få benytte Torshov til ”Tøyen Spesial” før seriespillet på Torshov, samt ytterligere en konkurranse.

Vedrørende
SAK10 Valg
Valgkomiteens innstilling:

STYRET:
Leder               Øyvind Nedre
Nestleder         Anette Øwre Bollvåg

Kasserer         Kari Ellertsen
Styremedlem  Anders Gudmundstuen

Styremedlem  Trond Øwre
Varamedlem  < em>Torunn Sjåstad
Varamedlem   Magne Andersen

REVISORER:
Medlem   Iver Helmo   og      Medlem   Nora Fause

VALGKOMITE:
Leder          Karl Rickard Persson
Medlem      Sven Petter Næss
Medlem      Egil Torp
Varamedlem    Geir Werner.

LAGANSVARLIG:  Finn Hovind